Política de reducció de residus

Política de reducció de residus
Menys Residus: Més Benefici

La política de reducció de residus per tal de ser eficient s'ha d'aplicar com a filosofia de treball, per tant en tota la cadena de subministrament.
Aquesta globalitat inclou:
  • Minimitzar ineficiències del sistema tant administratiu com de la cadena de producció per repeticions i solapaments de processos, manca de comunicació entre diferents nivells de la cadena...
  • Optimitzar la gestió de totes les matèries involucrades en el procés de fabricació des de les matèries primeres, passant pels diferents components de producte fins al residu final.
  • Control i coneixement exhaustiu de totes les possibilitats de la maquinària industrial involucrada en el procés productiu així com de tots els sistemes operatius informàtics de l'empresa
  • Manipulació dels diferents materials, des de la recepció, classificació, producció, reparació, estocatge, càrrega i distribució
  • Optimització dels processos amb especial cura de les posades en marxa i canvis de torns de producció
  • Reducció de les pèrdues en els processos