Gestió de Pool

Gestió de Pool
El 65% dels costos de la cadena de subministrament es generen a la última milla.
Tendènci
a: packaging ètic, sostenible i relacional.
Resposta: ECOLIGNOR empresa compromesa amb el medi ambient, certificada i homologada per la reparació gestió de palets EUR.

 
L’experiència acumulada al llarg dels anys ha permès a Ecolignor oferir als seus clients un sistema capaç de millorar la productivitat i reduir els costos: la Gestió de Pool, que resulta especialment atractiu per els clients que desenvolupen la seva activitat dins l’Estat espanyl i són usuaris de palets EUR.
 
QUÈ ÉS?
La Gestió Pool de palets és un servei logístic de recollida de palets a les diferents delegacions i/o en els diferents clients que la seva empresa tingui a Europa.
 
Consisteix en proporcionar als clients el conjunt de palets que necessiten en cada moment, així com un servei de manteniment i reparació d’aquests.
El client distribueix les seves mercaderies amb els palets d’ECOLIGNOR als seus clients, delegacions o distribuïdors. Ecolignor s’encarrega de la seva recollida, reparació i emmagatzematge (estoc permanent) fins que l’empresa torni a necessitar-los. Si l’empresa no té la necessitat de reutilitzar-los, Ecolignor li paga per cada palet recollit re introduint-los al seu cicle. Si el nostre client necessita palets de diferents tipologies o si no disposa d’espai suficient per emmagatzemar-los el pool de palets és una opció molt recomanable. El nostre servei garanteix la qualitat dels palets, un servei fluid i amb uns costos més baixos.
 
Gràcies a aquest sistema la seva empresa pot recuperar els palets EUR que envia als seus clients/ delegacions / distribuïdors. ECOLIGNOR assumeix la responsabilitat única del control i gestió de l’aprovisionament d’aquests palets amb la garantia de qualitat i servei contrastada, ja que es compromet a la recollida, recepció, classificació, reparació, stock i posterior entrega.
 

BENEFICIS POOL ECOLIGNOR?
FLEXIBILITAT: els palets es poden recuperar físicament, o bé, si no li interessen per tipologia o per característiques, ECOLIGNOR li abona econòmicament.
REDUCCIÓ DE COSTOS:  degut a eliminar ineficiències de l’actual cadena de subminstrament i per la optimització de recursos i processos. Concretament gràcies a:
 • Simplificació de l’estructura de la cadena de subministrament amb la unificació de criteris i gestions
 • Unificació de criteris de qualitat del producte dels palets: mesures, resistència, vida útil, resistència..., per tant, garantia de qualitat.
 • Reducció de les ineficiències en la gestió del transport amb diferents proveïdors de palets i empreses logístiques
 • Reducció de la duplicitat de gestions administratives amb proveïdors locals sense experiència ni garanties de servei.
 • Optimització de les operacions d’espai a les seves instal·lacions i/o delegacions gràcies al compromís d’un servei de recollida àgil i eficaç
 • Col·laboració entre tots els esglaons de la cadena de subministrament per tenir la informació al dia i visible per a tothom.
 • Beneficis en millores operacionals per millor eficiència logística i de costos.
 • Millora en els processos de producció, emmagatzematge, transport, distribució i recollida de palets.
 • Compartir responsabilitat incrementant el control sobre els fluxos d’equips
 • Optimització de recursos econòmics mitjançant  l’alliberament de capital que fins ara dedicava a la compra de palets. El servei de recuperació de palets EUR  redueix en un 30-40% els costos de la compra sense possibilitat de recuperació.  En el cas que al client no li interessi recuperar els palets l’abonament d’aquest per part d’ ECOLIGNOR representa un estalvi del 40% del cost inicial del palet.
REDUCCIÓ DE RISCOS: millora la seguretat de la seva empresa i de les seves delegacions o distribuïdors.
 • Reducció de conflictes per diferències de criteris de quantitat i qualitat de reparació de palets amb diferents proveïdors
 • Evitar ruptures d’estoc amb parades en la cadena de subministrament per no disposar dels palets en el lloc i data establerts amb múltiples subministradors locals sense capacitat de previsió ni reacció. La solució és un únic proveïdor capaç de gestionar i cobrir totes les necessitats dels clients
DISPONIBILITAT d’equips garantida en qualsevol lloc i dia,  avalada per l’experiència de l’equip humà i els recursos propis i relacions a tercers i fruit d’una inversió permanent en palets.

OPTIMITZACIÓ DE RENDIMENTS: estudiant i revisant el sector per tal de dissenyar una cadena de subministrament òptima, que aporti valor, personalitzada per a cada cas i client, més eficient,  mitjançant la col·laboració d’ ECOLIGNOR amb el client per tal de identificar oportunitats de col·laboració de transport, per minimitzar relacions de minoristes, productors i transportistes.
 
 
La Gestió de Pool és el millor sistema per reduir costos i augmentar la seva competitivitat

Sol·licitar informació