Gestió de residus de fusta

Gestió de residus de fusta
RESIDU:
El residu que ECOlignor, S.L. gestiona és el palet de fusta. Aquest residu, registrat sota el codi 150103 pel Catàleg Europeu de Residus (CER) dins la categoria Envasos de Fusta, està considerat NO ESPECIAL per la qual cosa no és necessari tramitar la Fitxa d’Acceptació (FA) entre el Gestor de Residus i el Productor. El mètode de valorització és el V15: Reciclatge i reutilització de fustes.

Segons la normativa vigent, fins al moment que els palets de fusta sobrants de les empreses siguin recollits per un gestor autoritzat de residus, l’empresa posseïdora d’aquests palets n’és la responsable. Així, vendre els palets sobrants a ECOLIGNOR, no només produeix una rendibilitat econòmica, sinó que també deslliura a l’empresa de la seva responsabilitat ja que aquesta és assumida per  ECOLIGNOR, gestor de residus de fusta autoritzat per l’Agència Catalana de Residus (ARC) amb el codi E-902.05.


GESTOR DE RESIDUS:
D’acord amb la llicència ambiental atorgada per part dels organismes pertinents ( Llei d’Intervenció Integral de l’Administració: L.I.I.A.), l’Agència de Residus de Catalunya ( A.R.C.: www.arc-cat.net) autoritza a la nostra empresa a ser Gestora de Residus amb el codi E-902.05 per la recuperació de palets de fusta mitjançant classificació i reparació.

Llei_6_1993_de_15_juliol_Reguladora_de_Residus.PDF
Llei_10_1998_de_21_abril_de_Residuos.PDF
Decret_93_1999_de_6_abril_de_Procedimientos_de_Gesti__n_de_Residuos.PDF

L'agència Catalana de Residus ha publicat un Manual de Gestió de Residus Industrials per indicar els procediments a seguir a les empreses productores de residus.TRANSPORTISTA DE RESIDUS:
ECOlignor, S.L. està autoritzada per l’A.R.C. a realitzar el transport de residus mitjançant el codi de Transportista T-1315. Disposem de camions-remolc plataforma totalment adaptats per transportar grans càrregues i amb grans volums per tal de garantir un servei ràpid i eficaç.
 

DOCUMENTACIÓ:
Amb tot això, ECOlignor, S.L. emet la Fulla de Seguiment pertinent com a justificant de la quantitat de residus en tones que s’han retirat. Aquesta fulla (FS) és el document que ha d’acompanyar a cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut i consisteix en declarar que un productor de residus P-XXXXX,X, fa entrega d’un residu, en aquest cas el palet sota el codi 150103, a través d’un transportista T-XXXX (en el nostre cas T-1315) i que serà tractat per un gestor de residus autoritzat E-XXX,AA (en el nostre cas E-902.05). En les recollides on la quantitat de residus retirats no supera 1 Tn s’utilitza una variant de la Fulla de Seguiment anomenada Justificant de Recepció de Residus (JRR), la qual només serveix per aquests casos concrets de recollides on el pes és molt petit.