Serradora

Serradora
El fet de disposar de serradora pròpia ens permet ser autònoms des del moment que entrem la matèria prima a les nostres instal.lacions en forma de troncs. Així, podem serrar fustes de les mides requerides en temps, forma i quantitat i no dependre de tercers.
La nostra serradora engloba bàsicament tres processos:
  • La serra principal és de cinta
  • Cantejat: Consisteix en varies serres circulars paral·leles que deixen les peces a l'amplada desitjada.
  • Retestadora: Consisteix en una serra circular que s'encarrega de treballar la testa dels extrems de les peces eliminant els possibles defectes i deixant-les a la longitud desitjada.